Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159
Radˇn a rodinnÚ domy. - BLOG - DOMY NA K?┌? - blog

Radˇn a rodinnÚ domy.

Radón patrí do skupiny vzácnych plynov. Z h?adiska prenikania radónu z podlo×ia do obytných priestorov rodinných domov je dôle×itý najmä Rn 222, ke?×e jeho pol?as rozpadu je a× 3,82 d?a.

Je predpoklad, ×e prispieva k vzniku rakoviny p?úc a× 10% spomedzi iných známych prí?in, ke?×e je silne rádiotoxický. Radónové riziko znamená pravdepodobnos? výskytu zvýšenej alebo vysokej úrovne radónu v pôde. K jeho zisteniu sa robí radónový prieskum. Pri prieskume pre štandardne ve?ký rodinný dom vás vyjde meranie autorizovanou firmou na cca 300 a× 500€. Ke? firma zistí zvýšené riziko prenikania radónu robia sa pod?a vyhlášky nasledovné opatrenia. 1- mechanická bariéra pod úrov?ou podlahy domu, 2 – odvetranie medzi základmi a domom alebo 3 – odvetranie rodinného domu ú?inným systémom. Pri výstavbe rodinných domov na k?ú?, býva najbe×nejší prvý spôsob. Protiradónová ochrana a realizuje ako sú?as? hydroizolácie. Pri jej výbere odporú?am zvoli? takú, ktorá tento plyn nepustí do obytného priestoru domu, vily. Pri Vysokom radónovom riziku sa táto izolácia ešte kombinuje s odvetraním základov (dosky) drená×nym systémom. Oblasti s radónovým rizikom sú v okolí Bratislavy tieto – Okrajové zlomy Malých Karpát, teda – Devínska Nová Ves, Mariánka, Kras?any, Vajnory, Ra?a, Chorvátsky Grob, ale aj Karlova Ves, potom Kalinkovo, Hamuliakovo a aj ?u?ovo..

Ke?×e plyn – radón sa „dr×í pri zemi“ ohrozené sú najmä prvé nadzemné podla×ia s pobytovými priestormi pre ?udí.

?alším zdrojom radónu (síce menším) sú tie× stavebné materiály pou×ívané pri výstavbe RD. Preto napriek mechanickým zábranám v základoch odporú?am tieto miestnosti pravidelne vetra?, ?ím sa odstráni aj radón. Toto je v podstate aj jediné riešenie pre u× stojace RD bez protiradónovej ochrany.

Ing.arch. Daniel GálikSp├Ą┼ą