Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159
BLOG - DOMY NA K?┌? - blog

BLOG - DOMY NA K?┌?

V tomto blogu sa venujeme niektorřm tÚmam problematiky vřstavby rodinnřch domov na k?˙?.

Vřstavba rodinnřch domov v Rak˙sku

Od 1.3.2013 so ×ivnos?ou Baumeister, staviame Rodinné domy na k?ú? aj v Rakúsku.

─î├şta┼ą ─Źl├ínok
Rak˙sko a okolie...

Rozdiely rakúskeho a slovenského stavebníctva v oblasti výstavby (hlavne) rodinných domov.

─î├şta┼ą ─Źl├ínok
Radˇn a rodinnÚ domy.

Radón patrí do skupiny vzácnych plynov. Z h?adiska prenikania radónu z podlo×ia do obytných priestorov rodinných domov je dôle×itý najmä Rn 222, ke?×e jeho pol?as rozpadu je a× 3,82 d?a.

─î├şta┼ą ─Źl├ínok
Cena domu na k?˙?

─î├şta┼ą ─Źl├ínok
TepelnÚ ?erpadlß v rodinnřch domoch

Viete ?o je vetracie zariadenie s entalpickým rekuperátorom? Teplovzdušné a infra-vykurovanie? Viete ako reagujú nano?astice pou×ité na záhradnom nábytku po?as nepriaznivého po?asia? Aký je rozdiel medzi nzkoenergetickým dom, pasívnym domom, trojlitrovým domom, ?i nulovým domom?

Pokrok je výrazne badate?ný aj v technológiách pou×ívaných pri výstavbe rodinných domov. ?udia pracujúci v inom odvetví nemô×u obsiahnu? celú problematiku týkajúcu sa stavebníctva a techniky pou×ívanej ?oraz ?astejšie aj v príbytkoch pre ?udí, napríklad pri riešení vykurovania nejakou ekologickou metódou, alebo trebárs pri inštalácii zabezpe?ovacích zariadení. DAKKER, s.r.o. má ambíciu vo svojej oblasti "rodinné domy na k?ú?" vedie? všetko, všetko Vám ponúknu?, navrhnú?, pomôc? zorientova? sa, a nakoniec tie× aj zrealizova?.

─î├şta┼ą ─Źl├ínok
KatalˇgovÚ a individußlne projekty rodinnÚho domu.

Špeciálnou a samostatnou ?as?ou dodávky RD na k?ú? je Projekt – architektonické dielo. Pokúsim sa vysvetli?, aké sú jeho stupne, ?o obsahuje, ko?ko ktorá ?as? stojí a aké sú ich riziká a nevýhody.

─î├şta┼ą ─Źl├ínok
In×inierska ?innos? v stavebnÝctve.

Je to ve?mi špecifická a pomerne nedocenená práca, ktorá má podstatný vplyv na termín za?atia stavby, a jej zvládnutím sa tie× dajú uskuto?ni? zmeny stavby v jej priebehu, a tie× bezproblémové u×ívanie stavby vybavením kolauda?ného povolenia, zapísania stavby do katastra a získanie súpisného ?ísla rodinného domu.

─î├şta┼ą ─Źl├ínok
StreÜnÚ krytiny Üikmřch striech.

Rozhodnutie, akú strešnú krytinu vybra? na strechu, treba urobi? u× vo fáze projektovania Vášho rodinného domu, preto×e hmotnos? krytiny, sklon strešných rovín, tvar vikierov a iné parametre ovplyv?ujú aj nosnú konštrukciu a skladbu strechy.

─î├şta┼ą ─Źl├ínok
NÝzkoenergetickÚ domy - trendy

Tohtoro?ná bratislavská výstava o stavebníctve ukázala trend smerovania výstavby rodinných domov. Slne?ných kolektorov, rekuperátorov, systémov núteného vetrania, fotovoltaických generátorov tam bolo nepomerne viac ako po iné roky a slovo úspora rezonovalo z ka×dej strany

─î├şta┼ą ─Źl├ínok
Zateplenie ľ minerßlna vlna vs polystyrÚn.

Momentálne je ?asto diskutovanou témou, aký tepelno-izola?ný materiál pri stavbe rodinného domu pou×i?. Pokúsime sa tu vysvetli? vlastnosti, ktoré izoláciu ovplyv?ujú a porovna? prednosti dvoch najpou×ívanejších materiálov. Minerálna vlna a polystyrén.

─î├şta┼ą ─Źl├ínok
Za─Źiatok « Predo┼íl├í strana ─Äal┼íia str├ínka » Koniec