• SLUŽBY:

  1. POZEMOK - ANALÝZA MOŽNOSTI STAVAŤ RODINNÝ DOM
  2. PROJEKCIA
  3. INŽINIERSKA ČINNOSŤ
  4. STAVBA

 • 1. Pozemok - analýza možnosti stavať rodinný dom

  - Zistíme na príslušných úradoch pripravenosť pozemku k výstavbe, možnosť stavby, jej podlažnosť, koeficient zastavanosti, odstupové vzdialenosti, možnosť napojenia na inžinierske siete a obmedzenia, usmernenia k stavbe rodinného domu
  - navrhneme postup a časový harmonogram projektovania a získavania rozhodnutí (územné, stavebné) potrebných k začatiu stavby.

2. Projekcia

Projekty rodinných domovS našim partnerským ateliérom architektúry ponúkame okrem možnosti vybrať si z ponuky katalógových projektov s určitou modifikáciou aj individuálne projekty

rodinných domov na kľúč. viac na www.dankagalik.sk
Ponuka:

- architektonická štúdia - hľadanie dispozične, architektonicky a stavebne optimálneho variantu Vášho domu:
-
projekt pre územné rozhodnutie – kompletný projekt v rozsahu podľa §3 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z.z
- projekt pre stavebné povolenie – kompletný projekt podľa §9 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z.z:
- realizačný projekt a výkaz výmer:
- projekt skutočného realizovania stavby

3. Inžinierska činnosť:

Inžinierska činnosť
spoločnosť Dakker ovláda a  zastúpi Vás vo všetkých správnych konaniach vedených stavebnými úradmi, katastrálnymi úradmi, zabezpečí vyjadrenia a stanoviská dotknutých organizácií a všetky ostatné podklady pre územné konanie, stavebné povolenie a užívacie rozhodnutie, zastúpi Vás pred stavebným úradom pri miestnom zisťovaní a Vám stavebný úrad doručí až rozhodnutie a lebo povolenie podľa Vašich predstáv.

Územné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestnení stavby)
Najdôležitejšia časť legislatívy je získanie územného rozhodnutia. V tomto rozhodnutí sa definujú záväzné regulatívy stavby rodinného domu, ako sú stavebná čiara, odstup od hraníc pozemku, koeficient zastavanosti pozemku, výška domu, a ďalšie. Vypracujeme projekt, zhromaždíme vyjadrenia súhlasy a získame za Vás ostatné doklady pre konanie.

Stavebné povolenie
Pri povoľovaní stavieb rodinných domov legislatíva často umožňuje spojiť územné konanie so stavebným. Rozhoduje o tom stavebný úrad a je to zvyčajne v prípadoch, ak existujú v územnom pláne (územnom pláne zóny) stanovené regulatívy, ktoré by obsahovalo aj územné rozhodnutie.

Postup stavebného úradu (platí aj pre územné konanie aj pre stavebné povolenie)
Na Návrh na vydanie rozhodnutia/povolenia SÚ začne konanie. Stanový termín pre nahliadnutie do dokumentácie (zvyčajne 7 pracovných dní), alebo tiež stanoví termín miestneho zisťovania. Po skompletizovaní všetkých podkladov a po uplynutí lehôt, ak nebudú pripomienky účastníkov konania (susedov, organizácií) stavebný úrad vydá rozhodnutie/povolenie. Po vydaní prebieha 15 dňová lehota pre možnosť odvolať sa voči rozhodnutiu. Po uplynutí rozhodnutie/povolenie nadobúda právoplatnosť. Dĺžka konania zvyčajne býva cca 60 dní.

Kolaudácia – užívacie povolenie:
súčasťou inžinierskej činnosti je tiež kolaudácia stavby RD.
Po ukončení stavby požiadame o vydanie užívacieho povolenia. K tomu je samozrejmosťou zhromaždenie a získanie podkladov popísaných nižšie, keďže stavby sami realizujeme:
    
4. VÝStavba

Príprava:
Stavba domu na kľúčPredpokladom kvalitne postaveného domu, je vypracovanie podrobnej realizačnej projektovej dokumentácie so všetkými detailmi a podrobným výkazom výmer. Je to dôležité pre stanovenie ceny stavby a podrobne všetkých jej častí.
Geodetické práce:
Pred začatím stavby je potrebné, aby geodet vytýčil všetky jestvujúce inžinierske siete, ktoré by mohli byť pri stavebných prácach križované.
Ďalej geodet presne podľa projektu vytýči stavebný objekt a označí smerové a výškové body
Priekumy: V niektorých prípadoch je potrebné vypracovať inžiniersko – geologický prieskum, aby sa dali optimálne a ekonomicky navrhnúť základy domu a celá nosná konštrukcia.
Ak je predpoklad, že v lokalite je možné vysoké riziko výskytu radónu, môže klient zadať vypracovanie radónového prieskumu s návrhom na ochranu proti prenikaniu radónu do domu.

Stavba:

- Ocenenie výkazu výmer – stanovenie pevnej ceny stavby domu
- Vypracovanie časovo – finančného harmonogramu
- Podpis Zmluvy o dielo
- Začatie stavebných prác
     
Cena stavby stanovená na základe výkazu výmer – je v zmluve uvedená vždy ako Pevná. Cenu garantujeme, počas celého dohodnutého času výstavby a berieme na seba riziko úpravy cien stavebných materiálov a prác. Rozsah stavby rodinného domu a časový harmonogram vieme samozrejme prispôsobiť potrebám klienta a jeho finančným možnostiam.

Hlavné stavebné časti:

- Hrubá stavba – zemné práce, základy, zvislé konštrukcie, vodorovné konštrukcie, krov, strecha, klampiarske práce
- Zdravotechnika – vodovod, kanalizácia, plynovod, zariaďovacie predmety
- Vykurovanie – kotol, zásobník, rozvody, vyk.telesá
- Elektroinštalácie
- Izolácie – tepelné izolácie podlách, strechy
- Omietky – úpravy povrchov
- Fasáda – zateplenie, omietky, obklady
- Okná, dvere
- Podlahy, obklady, dlažby
- Zabezpečovacie zariadenie
- Úprava okolia – terasy, ploty, brány, záhradná architektúra, prístupová cesta

Klient má na výber z množstva úrovní vybavenia domu a tiež je na jeho rozhodnutí, aký rozsah stavby a kedy sa bude realizovať.