Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159
Cena domu na k?˙? - BLOG - DOMY NA K?┌? - blog

Cena domu na k?˙?

Cena pozemku. Je daná samozrejme lokalitou ale pri výbere dajte pozor na dostupnos? a kapacity in×inierskych sietí, ?alej na mo×nosti televízneho signálu, internetového ?i telefonického pripojenia, ktorých ?a×ká dostupnos? mô×e cenu pozemku následne výrazne zvýši?.

Cena projek?ných prác. Tu sú cenové no×nice takisto ve?mi otvorené. Pre nenáro?ného je istotou katalógový projekt, pri ktorom ale cena nekon?í pri kúpe projektu rodinného domu, ale bude skoro aj raz tak vysoká, preto×e dom treba osadi? do konkrétnej situácie a napoji? na in×inierske siete. Pre náro?nejších sú tu individuálne projekty od architektov a projektantov pod?a potreby – pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, prípadne realiza?ný projekt. Pre ?udí, ?o si dajú zále×a? na príprave domu, ?i vily sú takisto mo×nosti široké – vizualizácie exterieru, interiéru domu, záhrady, modely, všetky stupne projektov, návrhy, rôznych moderných technológií, ?i u× prírodu šetriacich (kolektory, fotovoltaika, rekuperátory, tepelné ?erpadlá at?.), alebo energetickú sie? za?a×ujúcich (inteligentné domy, bazény, klimatizácie,...)

Cena vybavenia povolení. Toto je nejnev?a?nejšia práca. Behanie po úradoch, vysvet?ovanie podávanie ×iadostí, riešenie problémov. Povolení a vyjadrení pri stavbe domu je ve?a a úradov ešte mnohonásobne viac.  Zále×í od mesta. Najviac ich vy×aduje Bratislava, potom vä?šie krajské mestá a tak postupne. Na?o si treba da? pozor vie poradi? odborník – odporú?am pred kúpou pozemku.

Cena stavby. Je ve?mi široká téma. Podrobne sa rieši ve?mi zlo×ito, ale v skratke je to samozrejme najvä?šia polo×ka pri obstarávaní domu na k?ú? a rozhoduje o nej mno×stvo faktorov. Odporú?am vyskúša? cenovú  kalkula?ku na našom webe. Tam sa dozviete ko?ko zhruba zaplatíte za vybraný štandard, materiály, zariadenia, rozlohu, podla×nos?, at?...

Spolo?nos? DAKKER, vie poskytnú? slu×by vo všetkých spomenutých zlo×kách a vie samozrejme pri kompletnej dodávke zauja? cenou „domu na k?ú?“ v pravom slova zmysle.  

Ing.arch. Daniel GálikSp├Ą┼ą