Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159
In×inierska ?innos? v stavebnÝctve. - BLOG - DOMY NA K?┌? - blog

In×inierska ?innos? v stavebnÝctve.

Je to ve?mi špecifická a pomerne nedocenená práca, ktorá má podstatný vplyv na termín za?atia stavby, a jej zvládnutím sa tie× dajú uskuto?ni? zmeny stavby v jej priebehu, a tie× bezproblémové u×ívanie stavby vybavením kolauda?ného povolenia, zapísania stavby do katastra a získanie súpisného ?ísla rodinného domu.

V portfóliu ka×dej spolo?nosti ponúkajúcej výstavbu rodinných domov na k?u? , nízkoenergetických domov, montovaných domov, alebo hoci aj klasických domov na mieru, musí by? samozrejmos?ou aj táto ?innos?. Pova×ujem za potrebné objasni? ?o vlastne obsahuje. Vybavenie územného a stavebného povolenia – znamená po vyhotovení projektovej dokumentácie pre príslušné konanie odovzda? projekty dotknutým organizáciám (sie?ové odvetvia, obvodné úrady, obec,...) so ×iados?ou o stanovisko k projektu a po jeho získaní poda? ×iados? o územné/stavebné povolenie, dolo×i? všetky po×adované doklady a projekt, zú?astni? sa na ústnom konaní (ak ho stavebný úrad vytý?i), zodpoveda? prípadné otázky a pripomienky dotknutých organizácií a aj susedov a nakoniec získa? povolenie a aj jeho právoplatnos?. Je to ?asto ?innos?, ktorá vy×aduje nielen znalos? postupov, ale aj komunikatívne schopnosti a trpezlivos? s úradmi a susedmi, preto×e stavba v×dy vyvoláva rôzne otázky a polemiky a úrady majú zvy?ajne ve?a práce a málo personálu na jej zvládnutie. V cene domu na k?ú? sa u nás objavuje aj táto polo×ka , ale mô×em ubezpe?i? potenciálnych klientov, ke?×e je to ?innos? v rámci balíka RODINNÝ DOM NA K?Ú?, ×e je to pri celkových nákladoch takmer zanedbate?ná polo×ka, nepribli×ujúca sa ani cene za projekt, a našou aj Vašou výhodou je, ×e poznáme zákony, legislatívu a postupy stavebných a iných úradov a dopredu vieme predvída?, ?o si mo×ete pri stavbe rodinného domu „dovoli?“ a urýchlime tým vybavenie povolení pre stavbu domu pod?a Vašich predstáv.

Ing.arch. Daniel Gálik
DAKKER s.r.o. - Výstavba rodinných domov na k?ú?

Sp├Ą┼ą