Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159
KatalˇgovÚ a individußlne projekty rodinnÚho domu. - BLOG - DOMY NA K?┌? - blog

KatalˇgovÚ a individußlne projekty rodinnÚho domu.

Špeciálnou a samostatnou ?as?ou dodávky RD na k?ú? je Projekt – architektonické dielo. Pokúsim sa vysvetli?, aké sú jeho stupne, ?o obsahuje, ko?ko ktorá ?as? stojí a aké sú ich riziká a nevýhody.

Projekt mô×eme rozdeli? do 3 hlavných skupín – projekt pre územné konanie ( rozhodnutie), projekt pre stavebné povolenie a realiza?ný projekt. Projekt pre ÚR je pomerne jednoduchý, riešený v malej mierke, bez konkrétnych detailov, ale musí z neho by? zrejmé to ?o územné konanie po×aduje, teda – kde bude dom umiestnený, aké budú jeho rozmery, aké sú odstupové vzdialenosti od iných objektov, hraníc parcely, aká je jeho výška  a pod. Technická správa popíše tie× odôvodnenie stavby, ú?el, na?rtne  vyu×itie a vedenie prípojok technickej infraštruktúry a popíše hlavné pou×ité materiály.
Po úspešnom zvládnutí územného konania nastupuje projekt pre stavebné povolenie . Jeho rozsah je vä?ší projekt je podrobnejší. Obsahuje pôdorysy, rezy, poh?ady domu, profesie, ako statika, zdravotechnika (voda, kanalizácia, plyn), elektroinštalácie, kúrenie... Stále to však nie je projekt, pod?a ktorého vie stavebná firma dom bez problémov postavi?, alebo rozpo?tár urobi? presný výkaz výmer. Vä?šinou projekt neobsahuje statické výkresy, iba posúdenie stavby ako celku, detaily riešenia jednotlivých konštrukcií, skladby podláh a podobne. Aby bolo všetko na výstavbu rodinného domu perfektne pripravené, je potrebné vypracova? Realiza?ný projekt stavby domu. Tam musia by? kompletné vykonávacie výkresy všetkých ?astí domu, všetkých nepreh?adných detailov a ?o je dôle×ité, dá sa pod?a neho pripravi? presný rozpo?et. Na toto ve?a ?udí zabúda pri výbere ?i u× katalógového projektu, alebo individuálneho a myslia si, ×e projekt pre stavebné povolenie im sta?í. Omyl. Z tohto stup?a projektu nie je mo×né stanovi? presnú cenu výstavby RD na k?ú? a ?udia mô×u by? sklamaní pri do?ahovaní sa so stavebnou firmou v kone?nom ú?tovaní
Porovnanie cien projektov je ve?mi zlo×ité.  Katalógové domy sú predávané za ceny zhruba od 500 € za projekt pre stavebné povolenie a 900 – 1000 € za Realiza?ný projekt. Ale k tejto cene si musíte pripo?íta? cenu osadenia rodinného domu na Váš pozemok a napojenie domu na in×inierske siete, ?o je pribli×ne 200 – 300 €. V tejto cene u× máte aj polo×kový výkaz výmer, ale zase narazíte na problém, ×e kompletný nie je, lebo musíte dorobi? prípojky, zmenia sa mo×no zemné práce preto×e zem musíte odviez? ?alej, musíte zmeni? izoláciu, preto×e máte napríklad vysoké radónové riziko a ve?a ve?a detailov, ktoré sa pri individuálnom projekte vyriešia v procese prípravy. Cena individuálneho projektu rodinného domu, je nepochybne vyššia. Ka×dý stupe? kompletného projektu za?ína na úrovni okolo 2000 € (na projekte okrem architekta pracuje statik, in×inier pre zdravotechniku, pre kúrenie, pre elektriku, po×iarny technik, a nakoniec aj rozpo?tár), ?i×e závere?ná cena, je asi tak 2 x vyššia, ale nepomerne vyššia je tie× estetická hodnota domu ako jedine?ného produktu a v neposlednom rade máte vychytané všetky potenciálne slabé miesta domu a viete presne ko?ko bude dom stá? finan?ných prostriedkov.  Nevýhodou individuálnych projektov je samozrejme ?as tvorby – minimálne 4 tý×dne na ka×dý stupe? sú potrebné, aby dielo malo po×adovanú kvalitu.
My chápeme produkt „Rodinný dom na k?ú?“ ako komplexnú ?innos? – PROJEKT/INÄINIERSKA ?INNOS?/STAVBA - kde Vám garantujeme, ×e aj ke? sa rozhodnete s nami  rieši? individuálny projekt domu, vo všetkých stup?och  a maximálnej podrobnosti, v kone?nom dôsledku pri stavbe domu je to Vaša výhoda, ve?a na tom ušetríte a vyššiu cenu projektu nepocítite.

Ing.arch. Daniel Gálik
DAKKER s.r.o.  - Dom na k?ú?Sp├Ą┼ą