Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159
NÝzkoenergetickÚ domy - trendy - BLOG - DOMY NA K?┌? - blog

NÝzkoenergetickÚ domy - trendy

Tohtoro?ná bratislavská výstava o stavebníctve ukázala trend smerovania výstavby rodinných domov. Slne?ných kolektorov, rekuperátorov, systémov núteného vetrania, fotovoltaických generátorov tam bolo nepomerne viac ako po iné roky a slovo úspora rezonovalo z ka×dej strany

Rozdelenie domov na be×ný rodinný dom, nízkoenergetický (NED) a pasívny vychádza z celkovej spotreby energie (vykurovanie, ohrev vody, varenie, iné) v kW za ur?itú dobu pri prevádzke domu a nie z h?adiska materiálov pou×itých pri stavbe domu. To, ×e nízkoenergetický dom na mieru je dom postavený z dreva, sádrokartónu, ocele, ?i iných kompozitných materiálov, alebo inak zmontovaný, je predsudok a ?astý omyl, ktorý spoma?uje tempo rozvoja ich výstavby. Klasické murovacie materiály sú takisto vhodné a majú mnoho výborných vlastností. Treba si uvedomi?, ×e k dosiahnutiu kategórie NED (15-50 kWh/m2), pod?a spotreby energií, netreba a× tak ve?a. Popri kvalitnom zateplení domu a oknách, tomu pomô×e správna orientácia vo?i svetovým stranám a vhodná dispozícia interiéru. Ak k tomu pridáme slne?né kolektory a ohrev vody, a kozub, ?i teplovzdušnú pec, ?o sú u×  be×né veci, máme nízkoenergetický dom. Práve táto kategória vo výstavbe rodinných domov na k?ú?, kde náklady na stavbu sú iba o 5 a× 8% vyššie a spotreba oproti klasickému domu iba tretinová a× pätinová, ?i×e návratnos? naviac nákladov je zhruba 8 rokov, bude najrýchlejšie sa rozvíjajúcou v oblasti výstavby individuálnych RD.

Princípy výstavby NED domov sú nasledovné. Dom orientujeme vhodne ku svetovým stranám – obytné miestnosti na juh, obslu×né na sever. Zimná záhrada je ú?inná na východnej, alebo na západnej strane. Ve?kými oknami na juhu pasívne vyu×ívame slne?nú energiu. Okná na severnej strane sú malé, iba na presvetlenie miestností. Kvalitné okná spolu by mali tvori? asi 25% plochy vonkajších stien. Tvar rodinného domu by mal by? kompaktný, málo ?lenitý, z dôvodu eliminovania vzniku tepelných mostov. Dôle×ité je zateplenie celého domu dostato?nej hrúbky a kvality. Dbá sa na pou×ívanie ekologických materiálov. Technickými prvkami sú slne?né kolektory na ohrev vody a rekuperátor tepla so zemným výmenníkom vzduchu, ktorý zabezpe?uje vetranie domu.

Spotreba energií za rok:  starší dom – 200-300 kWh/m2, be×ný rodinný dom novostavba – 100-150 kWh/m2, nízkoenergetický dom – 15-50 kWh/m2, pasívny dom – do 15 kWh/m2.

Ing.arch. Daniel Gálik
DAKKER s.r.o. - Rodinný dom na k?ú?Sp├Ą┼ą