Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159
StreÜnÚ krytiny Üikmřch striech. - BLOG - DOMY NA K?┌? - blog

StreÜnÚ krytiny Üikmřch striech.

Rozhodnutie, akú strešnú krytinu vybra? na strechu, treba urobi? u× vo fáze projektovania Vášho rodinného domu, preto×e hmotnos? krytiny, sklon strešných rovín, tvar vikierov a iné parametre ovplyv?ujú aj nosnú konštrukciu a skladbu strechy.

Pri porovnávaní hmotností strešných krytín rodinných domov, treba bra? do úvahy kompletnú skladbu strechy nad krovom, sklon strechy, a aj rôzne statické za?a×enia (napr. sneh). Dimenzovanie krovu zoh?ad?uje všetky tieto vplyvy a samotná hmotnos? krytiny sa stáva menej dôle×itou a netreba ju pri rozhodovaní o výbere prece?ova?.  Ove?a dôle×itejšie je aby mala vlastnosti ako dlhá ×ivotnos?,  dostato?ná pevnos? a mechanická odolnos?, odolnos? vo?i chemickým vplyvom (aby nevznikali rôzne machy na povrchu), UV ×iareniu, nulová alebo minimálna nasiakavos?, farebná stálos? a v neposlednom rade aj Vám vyhovujúci vzh?ad a cena.
Pálená keramická krytina. Záruka výrobcov keramiky je minimálne 30 rokov, ale ×ivotnos? pri štandardnej kvalite je 80 a× 100 rokov.  Ak sa v prvých piatich rokoch po zabudovaní neprejaví citlivos? keramickej škridly proti mrazu, zachová si svoje vlastnosti a vzh?ad po celú dobu ×ivotnosti. Je vhodnú do ka×dej nadmorskej výšky, odoláva agresívnemu prostrediu. V?aka konštrukcii je mo×né pou×i? na strechy sklonu od 16 stup?ov. Vlastnosti a vzh?ad sa ešte vylepšuje povrchovou úpravou.. Krytiny je paropriepustná a pritom nepresiakavá, ?o je vynikajúca vlastnos?. Ekologickou výhodou je tie× recyklovate?nos?. Nevýhodou je krehkos? a menšia mechanická odolnos? (?adovec). Cenovo patrí do vyššej kategórie (celkovo od cca 30€/m2za materiál), ale jej zva×ovanie by som rozhodne odporú?al. Celkovú cenu domu to príliš neovplyvní. Betónová krytina. Jej výhodou je vysoká pevnos?, ktorá sa ?asom ešte zvyšuje. Je ×ivotnos? sa taktie× mô×e priblí×i? 100 rokom, hlavne pri kvalitne postavenej rodinnej vile, alebo dome a hlavne krove. Odolá aj extrémom po?asia, ako je víchor, alebo ?adovec. Je taktie× recyklovate?ná a pomerne energeticky úsporne vyrábaná. Problémom býva niךia odolnos? vo?i chemickým vplyvom (hlavne na neslne?ných stranách tvorba machov, húb) a farebná nestálos?. Má vysokú hmotnos?, ale ako som spomínal, nie je to výrazbá nevýhoda. Cena je pomerne priaznivá, klasická strecha s doplnkami vyjde zhruba na 22-25€/m2.
Asfaltové šindle. Sú vyrobené zo špeciálnej asfaltovej hmoty nanášanej na sklenenej roho×i - so zlepšenou mechanickou odolnos?ou. Od menej trvanlivého oxidovaného asfaltu sa v sú?asnosti modifikovaný asfalt SBS a s ve?kou odolnos?ou proti starnutiu. Vrchná strana sa upravuje kvalitným hrubozrnným posypom so zvýšenou farebnou stálos?ou. Táto povrchová úprava vytvára ú?innú ochranu krytiny ako hydroizolácie proti atmosférickému starnutiu, proti mechanickému poškodeniu a pred UV ×iarením. Dá sa pou×i? na sklon strechy 15 - 90°, Hmotnos? iba 9 - 12 kg/m2  zabezpe?uje dobrú manipuláciu. Rozmanitos? tvarov a tvarovate?nos? kusov umo×?uje nekonven?né riešenia a umo×?uje rozvinú? architektonickú invenciu pri riešení strechy. Nevýhoda je výrazne kratšia ×ivotnos? (záruka 10 rokov). Lacnejšie šindlové strechy zlo×íte zhruba za 20€/m2, kvalitnejšie od 30€/m2.
Plechová krytina. Majú nesporné výhody ako hmotnos?, nízke náklady, rýchlu montá× a vysokú farebnú variabilitu, ktorá umo×?uje výborné zladenie s fasádou. Je to pomerne nový materiál pou×ívaný ako strešná krytina. Plech je potiahnutý ochrannou fóliou z PVC, farbou, lakom a antikondenza?nou vrstvou. Funk?nos? sa odhaduje zhruba na 50 rokov, ?o ale vy×aduje kvalitný materiál, originálne spojovacie príslušenstvo a montá×. Odporú?aný minimálny sklon strechy 8º pre plechovú profilovanú strešnú krytinu je v porovnaní z inými nadpriemer. Za nevýhody mo×no ozna?i? mierne vä?ší hluk pri da×di a menšia mechanická odolnos? povrchu krytiny. Pri montá×i treba da? pozor aj na interiérovú stranu. Stiesnené priestory podporujú vznik korózie a ×ivotnos? skracujú paradoxne zvnútra. Kvalitná plechová krytina nie je lacná, ceny sa pohybujú od 24€/m2 a× po 35€/m2.
Vláknocementová krytina. Menej pou×ívanou, ale modernou je krytina vyrábaná lisovaním z cementu, vlákien buni?iny, syntetických vlákien a prísad. Rýchlo a ?ahko sa s montuje. ×ivotnos?ou i zárukou sa vyrovná najlepším (výrobca dáva záruku 30 rokov) a estetická úrove? krytiny ma príjemne prekvapila. Je tvrdá a odolná proti oderu, a odoláva pôsobeniu machu. Nevýhoda je, ×e ?asom krehne a stáva sa nepochôdzna, taktie× k prírode nie je ve?mi peiate?ská. Je vhodná na všetky typy šikmých striech. Je pou×ite?ná aj na obklady fasád. Cena za kompletný materiál je cca 25€/m2, ?o je priemer.
V cene výstavby rodinného domu na k?ú? zohráva strecha (nielen krytina) pomerne významnú úlohu. Dôle×ité je, ale tie× estetické h?adisko nielen v rovine architektúry domu, ale aj v rovine syntézy domu a prostredia, ×ivotnos? strechy a stále viac preferované ekologické h?adisko.

Ing.arch. Daniel Gálik
DAKKER s.r.o. - Domy na k?ú?Sp├Ą┼ą