Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159
TepelnÚ ?erpadlß v rodinnřch domoch - BLOG - DOMY NA K?┌? - blog

TepelnÚ ?erpadlß v rodinnřch domoch

Viete ?o je vetracie zariadenie s entalpickým rekuperátorom? Teplovzdušné a infra-vykurovanie? Viete ako reagujú nano?astice pou×ité na záhradnom nábytku po?as nepriaznivého po?asia? Aký je rozdiel medzi nzkoenergetickým dom, pasívnym domom, trojlitrovým domom, ?i nulovým domom?

Pokrok je výrazne badate?ný aj v technológiách pou×ívaných pri výstavbe rodinných domov. ?udia pracujúci v inom odvetví nemô×u obsiahnu? celú problematiku týkajúcu sa stavebníctva a techniky pou×ívanej ?oraz ?astejšie aj v príbytkoch pre ?udí, napríklad pri riešení vykurovania nejakou ekologickou metódou, alebo trebárs pri inštalácii zabezpe?ovacích zariadení. DAKKER, s.r.o. má ambíciu vo svojej oblasti "rodinné domy na k?ú?" vedie? všetko, všetko Vám ponúknu?, navrhnú?, pomôc? zorientova? sa, a nakoniec tie× aj zrealizova?.

K tomuto ?lánku som si vybral tému ve?mi aktuálnu – tepelné ?erpadlá pre vily, domy, chaty.

Tepelné ?erpadlo je ekologický a ve?mi úsporný „získava?“ tepla s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Kúrením zalo×eným na jeho princípe ušetríte aj viac ako 50%. ?erpadlo umo×?uje  vyu×íva? solárnu energiu akumulovanú v zemi, vode, ?i vzduchu a transformova? ju na teplotu, ktorú potrebujeme na vykurovanie. Toto zariadenie doká×e odobra? teplo aj z prostredia z nízkou teplotou, napríklad 9 stup?ov. Táto teplota znamená, aj ke? sa nám to nezdá, ×e tam teplo je. Tepelné ?erpadlo ho pomocou elektriny (hnacia sila) odovzdáva cez kondenzátor do prostredia s vyššou teplotou (napr. voda) a tak ho zohrieva. Teplo pravidelne privádzané pomocou transportnej látky do kondenzátora mení svoje skupenstvo a zvyšuje sa o teplo, ktoré je odovzdané kone?ne vykurovaciemu médiu (napr. voda 40 stup?ová) a pomocou vykurovacích telies  je teplo odovzdané prostrediu. Po odovzdaní tepla transportér kondenzuje a cez ventil je vstrekovaný do výparníka, kde sa vyparí a tým je cyklus ukon?ený.

Tepelné ?erpadlo má v rodinných domoch budúcnos?. Je jednou z ekologických a ?asom aj ekonomických alternatív kúrenia. Jeho momentálnou nevýhodou je pomerne vysoká obstarávacia cena 15-20 tisíc eur, ?o je aj pri cene rodinného domu výrazné ?íslo. Ke?×e pri ohreve vody a vykurovaní vie ušetri? zhruba 60% nákladov, návratnos? je zhruba na úrovni 10 – 12 rokov. A to sú dôvody,  pre ktoré sa kupujú tepelné ?erpadlá srdcom a nie rozumom. Aspo? zatial. Ale koniec-koncov o to pri rodinnom dome ide vä?šinou.

Ing.arch. Daniel Gálik
DAKKER s.r.o. - Domy na k?ú?Sp├Ą┼ą