Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159
Zateplenie ľ minerßlna vlna vs polystyrÚn. - BLOG - DOMY NA K?┌? - blog

Zateplenie ľ minerßlna vlna vs polystyrÚn.

Momentálne je ?asto diskutovanou témou, aký tepelno-izola?ný materiál pri stavbe rodinného domu pou×i?. Pokúsime sa tu vysvetli? vlastnosti, ktoré izoláciu ovplyv?ujú a porovna? prednosti dvoch najpou×ívanejších materiálov. Minerálna vlna a polystyrén.

Dom na k?ú? - zateplenie. Základné vlastnosti izolantov, dôle×ité pre be×ného spotrebite?a sú nasledovné: Tepelná vodivos? (akumulácia), difúzia vodnej pary, po×iarna odolnos? a samozrejme cena. Tepelnú vodivos? majú obidva materiály takmer rovnakú. Polystyrén má malú výhodu v tom, ×e je nenasiakavý a pri poškodení fasády rodinného domu, nepríde k jeho nasiaknutiu vlhkos?ou prípadne vodou, ?o mô×e u minerálnej vlny zní×i? tepelno izola?né vlastnosti. Difúzia vodnej pary tepelno-izola?ných materiálov sa výraznou mierou podiela na celkovej difúzii stavebnej konštrukcie. V skratke to znamená, ×e materiál bu? vodnú paru prepustí do exteriéru, alebo na jeho povrchu skondenzuje.  To je nepríjemná vlastnos?, preto×e hrozí vznik plesní a húb.  V tomto smere je jednozna?ne lepšia minerálna vlna. Jej difúzny faktor je 1 a× 2, kde×to polystyrén má 20 a× 200 ?i×e vodnú paru neprepúš?a. Po×iarna odolnos? hovorí tie× jednozna?ne v prospech minerálnej vlny, ktorá je nehor?avá. Polystyrén preto potrebuje ?alšiu úpravu, aby dosiahol aspo? nejaký stupe? odolnosti. Cena . Takisto významná „vlastnos?“ materiálu. Tu jednozna?ne ví?azí polystyrén. V základnom prevedení je nieko?konásobne lacnejší ako minerálna vlna, a aj pri zvýšených difúznych a pevnostných parametroch je na tom lepšie. Minerálna vlna by to mohla vynahradi? dlhšou ×ivotnos?ou. ?i×e celkovo v základných vlastnostiach mi to vyšlo 3:2 pre minerálnu vlnu, aj ke? sa finan?ný rozdiel mô×e výraznejšie podie?a? na celkovej cene rodinného domu na k?ú?, ?i rekonštrukcii fasády.
Treba ešte spomenú? ostatné vlastnosti tepelnoizola?ných materiálov a druhy, ktoré sa presadzujú stále ?astejšie pre ekologické h?adisko najmä pri výstavbe nízkoenergetických domov . Fázový posun a teplotný útlm sú vlastnosti podstatné pre priaznivú vnútornú klímu domu a jej stálos?. Recyklovate?nos? a energetická náro?nos? výroby sú novodobými náh?admi na tepelno-izola?né materiály, kvôli ktorým sa h?adajú ich nové druhy. Ako napríklad celulóza, korok, ov?ia vlna, konope, ?an, a podobne.

Ing.arch. Daniel Gálik
DAKKER s.r.o. - Rodinné domy na k?ú?

 Sp├Ą┼ą